Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


opis_systemu

Firmatic - napęd dla Twojej Firmy

PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne:

 • z dużą ilością przetwarzanych transakcji

Przedsiębiorstwa produkcyjne:

 • produkcja zleceniowa (tworzenie harmonogramów, rozliczanie skomplikowanych projektów)

Przedsiębiorstwa wielozakładowe Przedsiębiorstwa zarządzające siecią placówek detalicznych

Podstawowe założenia systemu.

 • system jestwielodostępny, obsługuje wyznaczone komórki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • wszystkie moduły oprogramowania współpracują ze sobą, w ramach jednolitego systemu.
 • zadania realizowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika
 • praca odbywa się w trybie interakcyjnym, w czasie rzeczywistym
 • system nie wymaga od użytkownika przygotowania informatycznego
 • wykorzystuje w pełni realne możliwości dostępnego sprzętu komputerowego
 • wprowadzanie informacji do systemu odbywa się w sposób łatwy i jednorazowy, tzn. wprowadzane są wyłącznie dokumenty źródłowe.
 • dostęp do informacji jest możliwy z każdego stanowiska z zachowaniem zasad tajności informacji (hasła, prawa dostępu)
 • system jest zintegrowany tzn. działa na wspólnej dla całego przedsiębiorstwa bazie danych
 • dzięki unikalnemu rozwiązaniu, polegającemu na stworzeniu programowej „magistrali połączeń” pomiędzy dokumentami funkcjonującymi w systemie, uzyskujemy możliwość pełnej kontroli ich przepływu
 • oprogramowanie zapewnia integralność bazy danych
 • w wyniku przetwarzania otrzymuje się nowe, niedostępne w systemie tradycyjnym informacje,
 • system jest otwarty, umożliwia rozwój i rozbudowę
 • dzięki modularnej budowie system może być wdrażany stopniowo z możliwością rozłożenia w czasie nakładów finansowych.
 • umożliwia współpracę z innymi systemami dzięki operacjom eksportu I importu danych

Technologia i środowisko.

System powstał w oparciu o jedno z najnowocześniejszych narzędzi do przetwarzania informacji i tworzenia baz danych - PROGRESS. Dzięki temu może on być instalowany na różnych platformach sprzętowych od Windows, przez różne odmiany UNIX (np. HP-UX , LINUX) do AS/400. Daje to jego użytkownikowi niezależność i elastyczność w zakresie inwestycji sprzętowych. Progress i jego aplikacje mogą być uruchamiane w heterogenicznych sieciach lokalnych i rozległych. Jako język czwartej generacji pozwala on na szybkie tworzenie i udoskonalanie aplikacji. Pracuje w architekturze KLIENT/SERWER. Progress jest systemem bezpiecznym: przed niepowołanym dostępem chroni zarówno na poziomie systemu operacyjnego jak i definicji bazy danych. System nadzorowania transakcji zapewnia integralność danych w przypadku awarii sprzętu lub zasilania.

Dzięki zestawowi nowoczesnych narzędzi oferowanych przez PROGRESS, aplikacje napisane w Progress 4 GL mogą być uruchamiane z wykorzystaniem różnych baz danych np. ORACLE, MS SQL Server, itd.FIRMATIC, dzięki modularnej budowie daje możliwość etapowego wdrażania lub korzystania tylko z niektórych modułów. W pełnej konfiguracji zapewnia obsługę wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie.

Parametry systemu - dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik programowania powstał system w pełni sparametryzowany, co czyni go elastycznym w bardzo szerokim zakresie i pozwala dostosować do zróżnicowanych potrzeb odbiorców. W długiej liście parametrów znajdziemy m.in.:

lista symboli dokumentów lista symboli rejestrów parametry ewidencji magazynowej (możliwość stosowania różnych sposobów ewidencji w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa) struktura i ilość magazynów formaty numerów dokumentów definicje raportów finansowych definicje rozliczeń kosztów sposoby automatycznego księgowania kierunki automatycznego drukowania struktura komórek organizacyjnych Firmy

Interfejs użytkownika jest dostępny zarówno w wersji okienkowej jak i znakowej, w której jest definiowalny pozwalając na wybór sposobu wyświetlania informacji (formatka ekranowa, browser lub jedno i drugie). W ramach wybranego sposobu wyświetlania można sterować zakresem wyświetlanej informacji - wybór kolumn oraz ich kolejność, wybór pól wyświetlanych w formatce, ich położenie na ekranie, format oraz rodzaj etykiety. Dla raportów drukowanych można definiować wydruk w sposób dowolny. Definicje sposobów wyświetlania informacji możemy realizować dla każdego użytkownika oddzielnie.

Program oferuje dynamiczne menu wyświetlające tylko te funkcje do których użytkownik ma uprawnienia.

Takie rozwiązania jak: jedna dla całego systemu kartoteka towarów i usług, kontrahentów czy zleceń produkcyjnych; możliwość odzwierciedlenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w formie hierarchicznej dają podstawę do połączenia wdrażania naszego systemu z przygotowaniem do wprowadzenia w przedsiębiorstwie norm ISO 9000.

W części produkcyjnej program został wyposażony w mechanizmy zgodne ze standardem ERP.

Księgowość.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez ten system jest prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, w zgodzie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o Rachunkowości) i wymaganiami użytkownika. System FK został podzielony na moduły, obsługujące zestawy powiązanych tematycznie funkcji. Poszczególne funkcje mogą być realizowane przez operatorów, którym administrator systemu przydzielił odpowiednie uprawnienia.

KARTOTEKA KONT

Zakładowy plan kont to podstawowy element systemu FK. Jego właściwe opracowanie wpływa decydująco na efektywne wykorzystanie możliwości jakie niesie oferowany system. Zapewniamy użytkownikowi elastyczne narzędzie pozwalające na stworzenie zakładowego planu kont o dowolnej (definiowane przez użytkownika) strukturze. System umożliwia posiadanie więcej niż jednego planu kont, co pozwala na zachowywanie wszelkich zmian wprowadzanych do planu kont i/lub jednoczesne księgowanie w innej walucie.

Konta syntetyczne opisane są nazwami funkcji jakie pełnią w zakładowym planie kont. Struktura rozwinięć analitycznych określona jest przez grupy analityczne, wskazujące analityki związane z danym kontem syntetycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu każde z kont syntetycznych może mieć dowolną ilość rozwinięć analitycznych.

Grupy analityczne opisane są nazwami funkcji jakie pełnią w zakładowym planie kont.

System umożliwia automatyczne tworzenie kont analitycznych dla wskazanych kartotek (np. kontrahentów, pracowników, zleceń). Dzięki temu numery kont analitycznych są dla każdej syntetyki takie same i zgodne z identyfikatorami np. kontrahenta czy zlecenia produkcyjnego.

System umożliwia jednoczesną obsługę wielu okresów rozrachunkowych, w dowolnym zakresie dat.

Okno definiowania konta syntetycznego

DOKUMENTY KSIĘGOWE

Moduł ten pozwala na tworzenie własnych i edycję/przeglądanie sporządzonych w innych systemach (Sprzedaż, GM) dokumentów księgowych. Dzięki specjalnemu mechanizmowi jest możliwe generowanie rejestrów na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów źródłowych np.

·

KP,KW

Raport Kasowy;

·

Faktury, Rachunki Własne

Rejestr Sprzedaży itd.

Wygenerowane rejestry, dzięki wcześniej zdefiniowanym sposobom dekretowania gotowe są do automatycznego księgowania. Proces księgowania odbywa się pod kontrolą systemu, który przed zaksięgowaniem dokumentu dokonuje jego analizy pod względem rachunkowym wskazując dostrzeżone błędy. W module tym znajdziemy również funkcję pozwalającą na automatyczne tworzenie deklaracji VAT, noty odsetkowej, obciążeniowej, uznaniowej i kompensacyjnej.

·

- automatyczne tworzenie, edycja i przeglądanie dokumentów księgowych podstawowych

·

- edycja i przeglądanie bilansu otwarcia

·

- automatyczne tworzenie, edycja i przeglądanie bilansu zamknięcia

·

- drukowanie dokumentów księgowych

KOSZTY

Funkcje związane z rozliczaniem kosztów pozwalają na :

·

obsługę rozdzielników kosztów

·

automatyczne generowanie przeksięgowań

·

tworzenie scenariuszy rozliczania kosztów

·

ręczną korektę uzyskanych wyników

Dzięki możliwości definiowania pewnych zestawień możliwa jest szczegółowa analiza kosztów w układzie miejsc powstawanie i/lub zleceniowym.


WIELOWALUTOWOŚĆ

System jest wielowalutowy co umożliwia m.in.:

·

ewidencję dokumentów w walutach innych niż złote

·

obsługę kasy walutowej

·

Obsługę bankowych kont walutowych

·

automatyczne rozliczanie różnic kursowych

TABELA AMORTYZACJI

·

Kartoteka środków trwałych

·

Dokumenty obrotu środkami trwałymi (OT, LT, Korekta, Podział)

·

Różne sposoby liczenia amortyzacji.


SPECJALNE

Moduł zawiera funkcje pozwalające na definiowanie niektórych parametrów systemu.

Ważną czynnością jest definiowanie słowników dostępnych w systemie. Definicje poszczególnych słowników powinny uwzględniać schemat przepływu dokumentów i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym module również dokonujemy zapisu scenariuszy tworzenia rozdzielników i rozliczania kosztów.

ZESTAWIENIA KSIĘGOWE

W podstawowej konfiguracji systemu oferowana jest duża ilość zestawień standardowych, m.in:

·

zestawienie obrotów i sald z możliwością dowolnego wyboru zakresu kont oraz sposobów ich agregacji

·

zestawienie stanów kont z możliwością dowolnego wyboru zakresu kont oraz sposobów ich agregacji

·

zestawienie sald z możliwością wyboru sposobu parowania zapisów

·

dziennik księgowań

·

księga główna

·

bilans

·

rachunek wyników

·

przepływy pieniężne

·

uzgodnienie sald

np. Zestawienie obrotów i sald:

W procesie wdrażania systemu można zaimplementować praktycznie dowolne zestawienie.


KONFRONTACJA

Moduł zawiera funkcje pozwalające na łączenie faktur z dokumentami PZ według zasady wiele do wielu, możliwa jest również automatyczna konfrontacja według określonych wyróżników:

·

kontrahent

·

numer zewnętrzny

·

data wystawienia

·

wartość w cenie zakupu

·

wartość opakowań

Program umożliwia wyszukiwanie dokumentów (faktur, dokumentów magazynowych) niesparowanych i automatycznie blokuje ich zapłatę (z możliwością ręcznej korekty).


Finanse.

KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

System umożliwia prowadzenie wspólnej dla wszystkich modułów kartoteki kontrahentów, zawierającej następujące informacje :

·

Prowadzenie ewidencji kontrahentów

·

Możliwość definiowania dowolnych grup kontrahentów


ROZRACHUNKI

Kontrola rozrachunków w systemie Firmatic realizowana jest na dwa sposoby:

1. Zestawienia należności i zobowiązań za dowolny okres uzyskiwane są na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych niezależnie od tego czy zostały one zaksięgowane czy nie. Pozwala to na uzyskanie potrzebnych informacji natychmiast. Zestawienia tego typu mogą dotyczyć dowolnego kontrahenta oraz przedstawiać historię zapłat (tzn. powiązania dokumentów płatniczych z handlowymi). Zestawienia tego typu obliczają odsetki od należności i zobowiązań uregulowanych lub nieuregulowanych. Istnieje możliwość definiowania stopy procentowej odsetek w zależności od umowy wiążącej nas z kontrahentem lub przyjęcia wartości domyślnych.

2. Innym sposobem kontroli rozrachunków jest klasyczna analiza kont księgowych zespołu drugiego pod kątem zaksięgowanych transakcji.

Moduł umożliwia również przeglądanie i edycję kartoteki kontrahentów oraz dokumentów handlowych i płatniczych (własnych i obcych).

Moduł „Rozrachunki” umożliwia tworzenie not kompensacyjnych, odsetkowych, obciążeniowych i uznaniowych, realizację cesji.

BANK - DOKUMENTY BANKOWE

System umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu kont bankowych bez żadnych ograniczeń.

·

Możliwość rejestracji przelewów własnych i obcych w powiązaniu z fakturami

·

Możliwość rejestracji wyciągów bankowych w powiązaniu z fakturami

·

Możliwość generacji raportów bankowych z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe

·

Automatyczna generacja przelewów na podstawie analizy płatności

·

Dla zapłat dewizowych automatyczne obliczanie różnic kurswych

·

Wydruk przelewów elektronicznych w formatach do systemów bankowych.

KASA - DOKUMENTY KASOWE

System umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu kas z zapewnieniem praw dostępu dla każdego kasjera oddzielnie.

·

Możliwość rejestracji wpłat i wypłat w powiązaniu z fakturami

·

Możliwość generacji raportów kasowych z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe

·

Prowadzenie kas walutowych

·

Wszystkie wydruki KP, KW, raport kasowy oraz kilka wydruków pomocniczych ( np. rozliczenie wpłat akwizytora)

DOKUMENTY ZALICZEK / PRZEDPŁAT.

·

Możliwość edycji dokumentów zaliczek / przedpłat.

·

Możliwość łączenia tych dokumentów z dokumentami płatniczymi (dokumenty kasowe i bankowe).

·

Możliwość rozliczenia zaliczek / przedpłat w powiązaniu z fakturami.

NOTY

·

Możliwość edycji i księgowania not kompensacyjnych.

·

Możliwość edycji i księgowania not uznaniowych i obciążeniowych (odsetki, kary umowne, inne opłaty).

ZESTAWIENIA

·

Zestawienie należności i zobowiązań na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Zestawienie obrotów kontrahenta za wskazany okres na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Należności i zobowiązania w strukturze czasowej przeterminowania

·

Analiza kontrahenta pod względem terminowości zapłat w ujęciu czasowym

·

Analiza przepływu środków pieniężnych w ujęciu czasowym


Sprzedaż.

Program jest przystosowany do realizacji różnych scenariuszy sprzedaży w zależności od wymagań użytkownika, w ramach których realizuje następujące funkcje:

WYSTAWIANIE DYSPOZYCJI SPRZEDAŻY.

·

Wielopozycyjne zamówienia edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego.

·

Automatyczne numerowanie zamówień.

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług oraz kontrahentów.

·

Wspomaganie wystawiania zleceń sprzedaży przez podpowiadanie zamienników dla towarów, których brak w magazynie.

·

Podpowiadanie listy kontrahentów których zamówienia złożone wcześniej można zrealizować - możliwość automatycznej generacji zamówienia obcego.

·

Podpowiadanie listy towarów danego kontrahenta, które zostały zamówione i niezrealizowane z możliwością automatycznego umieszczenia ich na zamówieniu.

·

Podpowiadanie opakowań zbiorczych dla zamówionej ilości.

·

Automatyczna generacja dokumentów magazynowych dla kontrahenta w odpowiednich magazynach.

·

Automatyczna kontrola przekroczenia limitów kredytowych oraz opóźnień w zapłatach

·

Proces wydawania towaru z magazynu może odbywać się na następujące sposoby:

·

Ręczny ze wskazaniem partii (nr serii, data ważności itd.)

·

Automatyczny – według zdefiniowanej zasady np. FIFO.

·

Istnieje możliwość zastosowania innych sposobów według potrzeb użytkownika.

WYSTAWIANIE FAKTUR

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość wystawiania wcześniej zdefiniowanych rodzajów faktur (własnych i korygujących )

·

Możliwość automatycznego wprowadzania do faktury danych z dokumentu magazynowego

·

Możliwość automatycznego wprowadzania danych do dokumentu magazynowego z aktualnie tworzonej faktury

·

Możliwość automatycznego pobierania do faktury danych z zamówień kontrahentów

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług oraz kontrahentów

·

Automatyczne numerowanie faktur

·

Wydruk faktury (kilka wariantów wydruku dla każdego z dokumentów)

·

Automatyczne wystawianie faktur na podstawie zamówienia klienta i dokumentów magazynowych

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

·

Dostęp do ewidencji stanów i obrotów magazynowych

·

Wystawianie podstawowych dowodów obrotu magazynowego w połączeniu z fakturami

ZAMÓWIENIA

·

Możliwość rejestracji zamówień obcych i kontrola ich realizacji w powiązaniu z fakturami

·

Automatyczna generacja zamówień własnych na podstawie analizy sprzedaży i stanów magazynowych oraz na podstawie zapotrzebowań materiałowych lub zamówień obcych.

KATALOG TOWARÓW I USŁUG (wspólny dla całego systemu)

KATALOG KONTRAHENTÓW (wspólny dla całego systemu)


KARTOTEKA AKWIZYTORÓW (przedstawicieli handlowych)

·

Umożliwia rejestrację danych o własnych przedstawicielach handlowych oraz sposobach ich rozliczeń

·

Przypisanie domyślnego akwizytora do kontrahenta

·

Przyporządkowanie trasy do kontrahenta

·

Rozliczenia akwizytora z dostarczonych faktur i płatności

·

Wyliczenie premii akwizycyjnych

W systemie jest dostępna kartoteka tras zawierająca informacje o długości trasy oraz dodatkowe informacje o ilości kilometrów przydzielanych za dodatkowe punkty na trasie - informacje te służą do rozliczania przewoźników i grupowania dokumentów handlowych według tras.


SYSTEM RABATÓW

·

Przypisanie każdemu kontrahentowi umowy rabatowej zawierającej informacje o rabacie stałym, rabacie od formy płatności oraz rabatach uzależnionych od wielkości obrotu danego kontrahenta.

·

Definicja rabatów systemowych:

·

rabaty na poszczególne, wcześniej zdefiniowane grupy towarowe

·

rabaty dla wskazanych grup kontrahentów

·

rabaty w zależności od wielkości sprzedaży - ilościowo lub wartościowo za dowolnie wybrany okres (ilość dni lub zakres dat, ilość miesięcy lub tygodni wstecz).

·

Rabaty na określone partie towarów

·

Indywidualne cenniki dla poszczególnych kontrahentów.

ZESTAWIENIA

·

Wydruk rejestru VAT faktur własnych i obcych

·

Zestawienie wytypowanych faktur

·

Zestawienie sprzedaży dla kontrahenta lub grup kontrahentów

·

Zestawienie należności i zobowiązań na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Zestawienie obrotów kontrahenta za wskazany okres na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Zestawienie sprzedaży towarów lub grup towarowych w dowolnych okresach porównawczych

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM KSIĘGOWYM

·

Możliwość generacji raportów sprzedaży z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe

DODATKOWE FUNKCJE

·

Rozliczenie sprzedaży poprzez tworzenie połączeń faktur własnych z dowodami wydania i ich analiza

·

Kontrola należności kontrahenta w trakcie procesu fakturowania

·

Obsługa polityki cenowej (grupy kontrahentów, umowy rabatowe, rabaty na wybrane towary, katalogi cenowe)


Zakup.

Program wspomaga proces zakupu towarów i materiałów poprzez realizację następujących funkcji

REJESTRACJA FAKTUR OBCYCH

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość rejestrowania wcześniej zdefiniowanych rodzajów faktur (obcych i korygujących )

·

Możliwość automatycznego wprowadzania do faktury danych z dokumentu magazynowego

·

Możliwość automatycznego wprowadzania danych do dokumentu magazynowego z aktualnie tworzonej faktury

·

Możliwość automatycznego pobierania do faktury danych z zamówień własnych

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług oraz kontrahentów

·

Automatyczne numerowanie faktur

·

Możliwość przyporządkowywania kosztów wydziałom lub zleceniom na etapie wprowadzania faktury

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

·

Wystawianie podstawowych dowodów obrotu magazynowego w połączeniu z fakturami

ZAMÓWIENIA

·

Możliwość rejestracji zamówień własnych i kontrola ich realizacji w powiązaniu z fakturami i stanami magazynowymi.

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego.

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług oraz kontrahentów.

·

Wspomaganie wystawiania przez podpowiadanie cen zakupu aktualnie edytowanej pozycji towarowej (cena, nr faktury, kontrahent).

·

Wspomaganie wystawiania przez podpowiadanie wielkości sprzedaży w dowolnie wybranych okresach dla aktualnie edytowanej pozycji towarowej.

·

Wspomaganie wystawiania zamówienia przez wyświetlanie producenta towaru oraz listy opakowań zbiorczych zdefiniowanych dla danego towaru.

·

Automatyczny dobór opakowania zbiorczego do zamawianej ilości.

·

Możliwość kopiowania zamówień.

·

Generacja linii zamówienia według wskazanej listy towarów i towarów znajdujących się na niezrealizowanych zamówieniach obcych za wskazany okres.

·

Generacja linii zamówienia według wskazanej listy towarów i towarów, których stan magazynowy osiągnął minimum statyczne i / lub dynamiczne.

·

Możliwość sprawdzenia czy towar jest już zamówiony i jeszcze nie dostarczony (na jakim zamówieniu i ile?)

·

Możliwość zamknięcia niezrealizowanych zamówień z poziomu edycji zamówienia własnego.

·

Automatyczne tworzenie protokołu dostawy porównującego warunki rabatowe uzgodnione z kontrahentem i faktycznie otrzymane.

·

Możliwość ręcznego określenia limitu sprzedaży towarów deficytowych we wskazanym magazynie na poziomie zamówienia własnego.

·

Wspomaganie tworzenia zamówienia przez bieżące śledzenie wielkości zamówień i sprzedaży za cztery ostatnie tygodnie.

·

Automatyczne numerowanie zamówień.

·

Wydruk zamówienia.

ZESTAWIENIA

·

Wydruk rejestru VAT faktur obcych

·

Zestawienie wytypowanych faktur

·

Zestawienie zakupu od kontrahenta lub grup kontrahentów

·

Zestawienie zobowiązań na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Zestawienie obrotów kontrahenta za wskazany okres na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych

·

Zestawienie wytypowanych zamówień.

·

Zestawienie wielkości zakupu wybranej grupy asortymentowej w trzech dowolnie określonych okresach.

·

Porównanie wielkości zakupu z wielkością zamówień obcych dla dowolnej grupy asortymentowej, w dowolnie wybranych okresach.

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM KSIĘGOWYM

·

Możliwość generacji raportów sprzedaży z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe

·

Kontrola realizacji dostaw przez porównanie ilości dostarczonych i fakturowanych.

·

Możliwość automatycznej lub ręcznej blokady zapłat faktur obcych wykazujących braki w dostawie.

·

Automatyczne wyliczanie wielkości stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie wielkości sprzedaży i czasu dostaw, poszczególnych pozycji asortymentowych.

·

Dzięki zastosowaniu unikalnego rozwiązania tzw. ”magistrali połączeń” jest możliwe prześledzenie przebiegu całej transakcji: ZAMÓWIENIE-FAKTURA OBCA -DOKUMENT PZ-WSZYSTKIE PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z DANĄ TRANSAKCJĄ. Tworzenie kolejnych dokumentów odbywa się drogą kopiowania poszczególnych dokumentów.

DODATKOWE FUNKCJE

·

Rozliczenie zakupu poprzez tworzenie połączeń faktur obcych z dowodami przyjęcia i ich analiza

·

Obsługa i kontrola umów rabatowych z dostawcami

·

Możliwość automatycznego tworzenia dyspozycji sprzedaży w momencie przyjmowania towaru do magazynu dla wcześniej zamówionych pozycji (zamówienie obce).

IMPORT

Moduł import umożliwia prowadzenie operacji importu bezpośredniego lub operacji związanych z prowadzeniem składu celnego:

·

rejestracja faktury importowej.

·

rejestracja dokumentów celnych SAD.

·

przygotowanie dokumentacji odprawy celnej wymaganej przez Urząd Celny

·

automatyczne wyliczanie wartości towarów na dokumencie PZ.
Gospodarka Magazynowa.

Podstawowym zadaniem systemu jest prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji stanów i obrotów magazynowych. System może obsługiwać równocześnie kilka różnych ewidencji takich obiektów jak materiały, półprodukty, towary. Ewidencje prowadzone są według cen zakupu, cen średnich lub ewidencyjnych. Użytkownik może definiować własne dowody magazynowe, odpowiednie dla każdej z ewidencji.

Program realizuje następujące funkcje:

W ramach prowadzanej ewidencji towarów użytkownik może definiować wyróżniki partii towarów, np.:

·

Data ważności

·

Cena zakupu

·

Ceny sprzedaży 1 –5

·

Data produkcji

·

Data gwarancji

·

Numer serii

·

Lokalizacja

·

Numer zlecenia

·

Kontrahent

·

Kod kreskowy

MAGAZYNY

·

Istnieje możliwość obsługi dowolnej ilości magazynów

·

Tworzenie hierarchicznej struktury magazynów

·

Możliwość prowadzenia magazynów konsygnacyjnych

DOWODY MAGAZYNOWE

·

Wielopozycyjne definiowane przez użytkownika w ramach operacji: przyjęcia, wydania, przesunięcia, rezerwacji, kompletacji-dekompletacji, przeceny, inwentaryzacji.

·

Możliwość kopiowania treści faktur własnych i obcych do dokumentów magazynowych

·

Edycja dowodu przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość przyporządkowywania kosztów materiałowych do poszczególnych zleceń lub wydziałów

·

Możliwość drukowania dowodu (kilka wariantów wydruku dla każdego z dowodów)


KATALOG TOWARÓW I USŁUG

·

Prowadzenie ewidencji towarów i usług

·

Możliwość wprowadzania towarów w strukturze drzewiastej (grupy-podgrupy) o dowolnej ilości poziomów

·

Automatyczna kontrola cen, marż, konwersja miar i wag

·

Towar, usługa opisana jest następującymi polami:

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image016.jpg


ZESTAWIENIA

·

Zestawienia stanów i obrotów magazynowych dla dowolnego magazynu i dowolnego okresu (wstecz) w ujęciu ilościowym i wartościowym. Zestawienie uwzględnia wszystkie wyróżniki partii towarów, które je opisują tj. wszystkie ceny, numer serii, data ważności itd

·

Skrócone obroty magazynowe

·

Towary zalegające

·

Bieżące stany magazynowe

·

Analiza stanów magazynowych

·

Raport wydań

·

Raport przyjęć

·

Raport przesunięć

·

Raport przecen

·

Cennik

·

Raport korekt.

·

Kontrola stanów magazynowych

·

Stany zerowe

·

Oferta

·

Nowości

·

Krótkie terminy

·

Numery serii

INWENTARYZACJA

·

Tworzenie i wydruk arkuszy spisowych

·

Rejestracja wyników spisu

·

Automatyczne sporządzanie protokołów różnic inwentaryzacyjnych

·

Zestawienie pozycji materiałowych do kompensaty

·

Inwentaryzacja dokonywana za pomocą urządzeń przenośnych

PRZECENA

·

Tworzenie wielopozycyjnych dowodów przecen

·

Dwustopniowa realizacja przeceny :propozycja i zatwierdzenie

·

Drukowanie protokołów przecen

·

Księgowanie przecen

OPAKOWANIA ZWROTNE

·

Kontrola przepływu opakowań własnych i obcych

·

Pełne rozliczenie z kontrahentami stanów opakowań zwrotnych

KONTROLA POPRAWNOŚCI DOSTAW

·

Protokół dostawy pokazujący różnice pomiędzy zmówieniem, fakturą dostawcy i dokumentem przyjęcia.

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM KSIĘGOWYM

·

Sporządzanie dokumentu księgowego dla obrotów miesiąca rozrachunkowego wg formuł ustalanych przez użytkownika

·

Drukowanie dokumentów księgowych


DODATKOWE FUNKCJE

·

Rozliczenie zakupu poprzez tworzenie połączeń faktur obcych z dowodami przyjęcia i ich analiza

·

Rozliczenie importu - SAD

·

Weryfikacja daty ważności partii materiałów

·

Rezerwacja towarów na potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw (automatyczne tworzenie dokumentu wydania na podstawie rezerwacji)


Program obsługi sklepu.

Podstawowe cechy modułów sklepowych są następujące:

wysokie bezpieczeństwo

stabilność działania,

automatyczna kontrola poprawności przesyłanych danych,

automatyczna kontrola poprawności wprowadzania i przechowywania danych,

rejestrowanie wszystkich zmian w bazie

odporność na błędy obsługi,

daleko idące możliwości definiowania wyglądu aplikacji wedle potrzeb konkretnego użytkownika bez ingerencji programistów, interfejs użytkownika jest definiowalny pozwalając na wybór sposobu wyświetlania informacji (formatka ekranowa, browser lub jedno i drugie). W ramach wybranego sposobu wyświetlania można sterować zakresem wyświetlanej informacji - wybór kolumn oraz ich kolejność, wybór pól wyświetlanych w formatce, ich położenie na ekranie, format oraz rodzaj etykiety. Dla raportów drukowanych można definiować wydruk w sposób dowolny. Definicje sposobów wyświetlania informacji możemy realizować dla każdego użytkownika oddzielnie.

określanie poziomów dostępu do aplikacji zależnie od funkcji użytkownika, między innymi z pomocą dynamicznego menu wyświetlającego tylko te funkcje do których użytkownik ma uprawnienia

możliwość współpracy z innymi aplikacjami na przykład Excel,

współpraca z innymi urządzeniami:

kasy i drukarki fiskalne,

wagi elektroniczne,

drukarki etykiet

drukarki kodów kreskowych

urządzenia wykorzystywane podczas inwentaryzacji np. typu Denso

bezprzewodowe ręczne terminale Denso

.

Program realizuje następujące funkcje:

EWIDENCJA STANÓW I OBROTÓW

Ewidencja realizowana jest przy pomocy następujących dokumentów obrotu towarowego:

·

Wielopozycyjne definiowane przez użytkownika w ramach operacji: przyjęcia, wydania, przesunięcia, rezerwacji, kompletacji-dekompletacji, przeceny, inwentaryzacji.

·

Możliwość kopiowania treści faktur własnych i obcych do dokumentów magazynowych

·

Edycja dowodu przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość drukowania dowodu (kilka wariantów wydruku dla każdego z dowodów)

·

Przesłanie/pobranie dowodu z kasy fiskalnej

EWIDENCJA OBROTÓW KASOWYCH

Ewidencja realizowana jest przy pomocy następujących dokumentów obrotu towarowego:

·

Możliwość rejestracji wpłat i wypłat w powiązaniu z fakturami

·

Możliwość generacji lub wprowadzania raportów kasowych


ZESTAWIENIA

·

Zestawienia stanów i obrotów magazynowych za dowolny okres

·

Bieżące stany magazynowe

·

Analiza stanów magazynowych

·

Raport wydań, przyjęć, przesunięć, przecen

·

Cennik

INWENTARYZACJA

·

Tworzenie i wydruk arkuszy spisowych

·

Rejestracja wyników spisu

·

Automatyczne sporządzanie protokołów różnic inwentaryzacyjnych

PRZECENA

·

Tworzenie wielopozycyjnych dowodów przecen

·

Drukowanie protokołów przecen

Wymiana danych w architekturze sieci sklepów

Już podczas projektowania systemu duży nacisk położono na możliwości wykorzystania aplikacji w przypadkach sieci sklepów, a także sieci sklepów zarządzanych centralnie. System FIRMATIC oferuje w tym zakresie szerokie możliwości zastosowania najnowszych technik wymiany danych poczynając od tradycyjnych nośników wymiany informacji takich jak dyski i taśmy poprzez wykorzystanie modemów, łącz stałych do systemów całkowicie zintegrowanych korzystających ze wspólnego serwera bazy danych z możliwością pracy przez Internet. Rozwiązania te czynią system spójnym i bezpiecznym pozwalając na kontrolę i pozyskiwanie informacji z wszystkich jednostek sieci sprzedaży w czasie rzeczywistym.


Przykładowy schemat instalacji systemu dla sieci sklepów z hurtownią i piekarnią zarządzanych centralnie:

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image018.jpg

techniczne przygotowanie produkcji.

Moduł został przygotowany dla przedsiębiorstw realizujących zadania w zakresie produkcji zleceniowej lub krótkoseryjnej. Powiązanie planowania z systemem Gospodarki Materiałowej pozwala na efektywne zmniejszenie kosztów zaopatrzenia materiałowego. A moduł rejestracji czasu pracy przekazuje dane do modułów płacowego i księgowego.

W module technicznego przygotowania produkcji uzyskamy dostęp do:

KARTOTEKA ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

System umożliwia tworzenie wielopozycyjnych zleceń, składających się z nagłówka:

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image020.jpg

i linii.

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image022.jpg


KARTOTEKA ZASOBÓW TECHNOLOGICZNYCH

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image024.jpg

Odpowiednie zdefiniowanie zasobów technologicznych i ich grupa pozwala na uzyskanie informacji o ich obciążeniu, co pozwala precyzyjne planowanie i kontrolę wykorzystania zasobów.

Można uzyskać zestawienie obciążenia poszczególnych zasobów patrząc przez pryzmat zleceń lub wyrobów.


SŁOWNIK GRUP ZASOBÓW

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image026.jpg

Dzięki odpowiedniej informacji dotyczącej kosztów poszczególnych grup zasobów można łatwo uzyskać informację o koszcie danego zlecenia lub wyrobu w podziale na zasoby lub grupy zasobów.

KARTOTEKA CZYNNOŚCI

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image028.jpg

Właściwa kartoteka czynności znacząco ułatwia przygotowanie technologiczne produkcji.
KARTOTEKA OFERT

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image030.jpg

Kartoteka ofert umożliwia przygotowanie oferty w zakresie materiałowym i technologicznym wraz z jej prawidłowym skalkulowaniem.
SŁOWNIK KSZTAŁTÓW

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image032.jpg

W procesie przygotowania technologii w zakresie materiałowym często występuje potrzeba obliczenia wagi elementu (detalu,części) – kartoteka kształtów wraz wzorem określającym sposób liczenia wagi (lub innej wielkości) znacząco ten proces ułatwia.
SŁOWNIK MATERIAŁÓW

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image034.jpg

Pozwala na wpisanie do systemu matematycznej formuły na obliczenie objętości dowolnego kształtu, co w połączeniu ze słownikiem materiałów w którym zapisana jest gęstość pozwala na obliczenie ciężaru dowolnego elementu.

I wiele innych

Moduł Produkcja zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie FIRMATIC, swoim zakresem obejmuje:


Przygotowanie produkcji

Zestaw funkcji pozwalający na przygotowanie produkcji obejmuje wszystkie etapy przygotowania zlecenia produkcyjnego, tj.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

WYSTAWIANIE KART MATERIAŁOWYCH - OFERTA

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość wystawiania kilku wcześniej zdefiniowanych rodzajów kart materiałowych - ofert

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług, kontrahentów oraz zleceń

·

Podgląd cen wcześniej kupowanych towarów

·

Automatyczna wycena karty materiałowej – oferty.

·

Możliwość rejestrowania towarów grupowych.

·

automatyczne numerowanie dokumentów

·

wydruk karty materiałowej - oferty

Zestawienie robocizny w formie kart technologicznych – oferta

WYSTAWIANIE KART TECHNOLOGICZNYCH - OFERTA

·

wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

dostępna kartoteka zasobów produkcyjnych

·

możliwość łączenia kart technologicznych w formie drzewa zespołów, podzespołów oraz materiałów

·

możliwość łączenia kart technologicznych i materiałowych

·

Automatyczne pobieranie wartości roboczogodziny na wybranym zasobie technologicznym.

·

wydruk karty technologicznej - oferty

OPRACOWANIE METRYKI ZLECENIA

Zestawienie materiałów

WYSTAWIANIE KART MATERIAŁOWYCH - METRYKA

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość wystawiania kilku wcześniej zdefiniowanych rodzajów kart materiałowych - metryk

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług, kontrahentów oraz zleceń

·

Podgląd cen wcześniej kupowanych towarów

·

Automatyczna wycena karty materiałowej – metryki.

·

Możliwość rejestrowania towarów grupowych.

·

automatyczne numerowanie dokumentów.

·

wydruk karty materiałowej – metryki.

Zestawienie robocizny

WYSTAWIANIE KART TECHNOLOGICZNYCH - METRYKA

·

wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

dostępna kartoteka zasobów produkcyjnych

·

możliwość łączenia kart technologicznych w formie drzewa zespołów, podzespołów oraz materiałów

·

możliwość łączenia kart technologicznych i materiałowych

·

Automatyczne pobieranie wartości roboczogodziny na wybranym zasobie technologicznym.

·

wydruk karty technologicznej - metryki

OPRACOWANIE TECHNOLOGII – STRUKTURY WYROBU

Wyrób oferowany klientowi może być złożony z wielu części (detali), które z kolei również mogą się składać z wielu elementów. Moduł pozwala na zapis struktur złożonych wyrobów będący jednocześnie opisem technologii potrzebnej do ich wykonania oraz zestawieniem materiałów, których należy użyć.

Opisu technologiczno materiałowego dokonujemy za pomocą kart technologicznych i materiałowych.

WYSTAWIANIE KART TECHNOLOGICZNYCH

·

wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

dostępna kartoteka czynności technologicznych

·

dostępna kartoteka zasobów produkcyjnych

·

dostępna kartoteka kształtów i materiałów pozwalająca na automatyczne obliczanie wagi lub objętości elementów o dowolnych wcześniej zdefiniowanych kształtach

·

możliwość łączenia kart technologicznych w formie drzewa zespołów, podzespołów oraz materiałów

·

możliwość łączenia kart technologicznych i materiałowych

·

wydruk przewodników warsztatowych z wykorzystaniem kodów kreskowych pozwalających na szybką i bezbłędną rejestrację wykonania zadań technologicznych

·

w kartach technologicznych można wykorzystywać całą funkcjonalność dostępną w kartach materiałowych

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image036.jpgusers_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image038.jpg


OPRACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁOWEGO

Karty materiałowe – mogą być tworzone w trybie ręcznym lub automatycznym na podstawie wcześniej opracowanych kart technologicznych.

WYSTAWIANIE KART MATERIAŁOWYCH

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość wystawiania kilku wcześniej zdefiniowanych rodzajów kart materiałowych

·

Możliwość automatycznego tworzenia dowodów magazynowych rezerwacji dla materiałów znajdujących się w magazynie

·

Wspomaganie wystawiania przez pobieranie danych z katalogu towarów i usług, kontrahentów oraz zleceń

·

automatyczne numerowanie dokumentów

·

kontrola stanu zabezpieczenia materiałowego dla wybranych zleceń

·

wydruk karty materiałowej

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image040.jpg

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image042.jpg

Kooperacja.

Nie wszystkie operacje można wykonać we własnym zakresie, bądź z powodu braku odpowiednich zasobów lub z powodu ich przeciążenia. Wtedy część prac niezbędnych do wykonania danego zlecenia produkcyjnego zlecamy w ramach kooperacji – wystawiając

KARTY KOOPERACJI

WYSTAWIANIE KART KOOPERACJI

·

Wielopozycyjne edytowane przy pomocy specjalizowanego edytora ekranowego

·

Możliwość wystawiania kilku wcześniej zdefiniowanych rodzajów kart kooperacji

·

Automatyczna wycena karty kooperacji.

·

automatyczne numerowanie dokumentów

·

wydruk karty kooperacji

Emisja dokumentacji warsztatowej. Opracowanie technologiczne wyrobu – rejestracja kart technologicznych, pozwala na wydruk przewodników warsztatowych.


Planowanie produkcji

Planowanie produkcji uwzględnia w swoich algorytmach nie tylko materiały i surowce ale przede wszystkim zasoby produkcyjne – maszyny, urządzenia i ludzi

obejmuje zestaw funkcji pozwalających na:

tworzenie wielowariantowych harmonogramów produkcji, pozwalających na planowanie „do przodu” lub „wstecz” i umożliwiających wykrywanie „wąskich gardeł” czyli brakujących zasobów. Tworzenie wariantów harmonogramu pozwala odpowiedzieć na pytanie „ czy dane zlecenie klienta możemy wykonać w oczekiwanym terminie” a jeżeli nie to dlaczego ?

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image044.jpg


·

analizę dostępnych zasobów produkcyjnych,

users_marek_appdata_local_temp_msohtmlclip1_01_clip_image046.jpg

·

analizę dostępnych zasobów produkcyjnych w podziale na brygady

·

bilansowanie zapotrzebowań materiałowych globalnie lub z dla poszczególnych zleceń, wraz z możliwością automatycznego generowania rezerwacji materiałowych oraz zamówień do dostawców


Rejestrację i kontrolę procesu produkcyjnego

Rejestracja produkcji wpiera wszelkie działania mające na celu zarejestrowanie faktu wykonania poszczególnych czynności przewidzianych w technologii wykonania danego detalu z dokładnością do pojedynczej operacji. Proces rejestracji jest łatwy i szybki dzięki zastosowaniu czytników kodów kreskowych, którymi są oznakowane przewodniki warsztatowe.

Bieżąca rejestracja pozwala na precyzyjne śledzenie stanu zaawansowanie zleceń produkcyjnych / wyrobów.

W zakresie rejestracji czasu pracy, moduł umożliwia:

·

Analiza wykorzystania czasu pracy na poszczególnych zasobach (wydajność)

·

Zestawienie czasu pracy

·

Zestawienie czasów normatywnych

·

Wydajność na zlecenia

·

Możliwość weryfikacji czasów technologicznych

·

Bieżącą kontrolę czasów wykonanych w odniesieniu do opracowań technologicznych i metryki

Ścisła integracja z modułem Gospodarki magazynowej pozwala na:

·

rejestracją i kontrolę zgłoszeń produkcyjnych z poszczególnych wydziałów produkcji

·

śledzenie stanów i obrotów magazynu wyrobów gotowych i półproduktów

Dzięki możliwości bieżącej rejestracji wykonania poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania danego detalu zawsze mamy pełną informację o tym, w którym miejscu cyklu produkcyjnego znajduje się dany detal lub podzespół.


Rozliczenie produkcji

Rejestracja operacji magazynowych (moduł GM) i czasu pracy (Moduł rejestracji czasu pracy i kadrowo-płacowy) pozwala w sposób automatyczny przenieść do księgowości wszelkie dane dotyczące rozliczenia procesu produkcyjnego. Dzięki możliwości definiowania planu kont i struktury samych kont w sposób dowolny, moduł rozliczenia produkcji pozwala na analizę kosztów w układzie zleceniowym, asortymentowym, kalkulacyjnym i/lub miejsc powstawania kosztów.

Poza mechanizmami rozliczania kosztów związanymi ściśle z kartoteką kont księgowych, moduł pozwala na bieżącą kontrolę:

·

poziomu wydań materiałowych na zlecenia w układzie ilościowym i wartościowym

·

ilości przepracowanych godzin w odniesieniu do opracowania technologicznego, metryki oraz oferty

·

stan zapasów produkcji zgłoszonej

·

wielkość sprzedaży produkcji zgłoszonej

·

bieżącą wycenę produkcji w toku


Zarządzanie majątkiem trwałym.

Powyższy moduł umożliwia:

Ewidencję i kontrolę składników majątkowych takich jak:

·

środki trwałe

·

wartości niematerialne i prawne

·

wyposażenie

Podstawowym elementem modułu jest kartoteka składników majątkowych, umożliwiająca rejestrację następujących informacji:

DANE PODSTAWOWE ·

Identyfikator

·

Data produkcji (budowy)

·

Data przyjęcia do użytkowania

·

Data rozpoczęcia naliczania amortyzacji

·

Nazwa składnika majątkowego

·

Jest nadrzędny

·

Wyceniany - flaga TAK/NIE

·

Numer fabryczny

·

Poziom

·

Księga wieczysta

·

Tom/strona/lp

·

Mapa/działka

·

Powierzchnia

·

Ilość

·

Numer inwentarzowy

·

Nadrzędny – symbol

·

Nadrzędny – nazwa

·

Miasto

·

Gmina

·

Województwo

·

j.m.

·

Urząd skarbowy

·

Producent

WARUNKI TECHNICZNE

·

Data przeglądu składnika majątku.

·

Data ważności przeglądu

·

Data gwarancji

·

Wykonawca

ZAWIESZENIA AMORTYZACJI

·

Tymczasowo – flaga TAK/NIE

·

Od daty

·

Do daty

DZIERŻAWA

·

Od daty

·

Do daty

·

Identyfikator umowy

·

Dzierżawca

UMIEJSCOWIENIE

·

Tymczasowy – flaga TAK/NIE

·

Od daty

·

Do daty

·

Pomieszczenie

·

Miejsce powstawania kosztów

·

Miejsce użytkowania

·

Zlecenie

·

Pracownik

UBEZPIECZENIA

·

Tymczasowy – flaga TAK/NIE

·

Od daty

·

Do daty

·

Wartość ubezpieczenia

·

Numer polisy

·

Firma ubezp.

ATRYBUTY

·

Dowolne definiowane przez użytkownika

AMORTYZACJE

·

Tymczasowy – flaga TAK/NIE

·

Sposób naliczania amortyzacji

·

Za który miesiąc

·

Wartość początkowa (brutto)

·

Czas użytkowania w miesiącach

·

Wartość odtworzeniowa

·

Wartość aktualna (netto)

·

Miesięczna rata amortyzacji

·

Współczynnik dodatkowy

·

Zwiększenie wartości

Moduł „Zarządzanie Majątkiem” umożliwia również sporządzanie „planu amortyzacji”, automatyczne tworzenie dokumentu księgowego dotyczącego amortyzacji.

Uzupełnieniem jest szereg zestawień umożliwiających dostęp do następujących informacji:

·

lista składników majątkowych (np. samochody), którym mija termin ważności przeglądu technicznego w zadanym okresie

·

lista składników majątkowych (np. samochody), którym mija termin ważności polisy ubezpieczeniowej w zadanym okresie

·

lista osób z przyporządkowanym im majątkiem

·

dokładna lokalizacja składników majątkowych

·

itp.

Płace i kadry

W skład systemu wchodzą dwa moduły:

system kadrowy

system płac

System kadrowy.

Realizowane funkcje:

wprowadzanie i aktualizacja podstawowych kartotek bazy danych:

·

kartoteka osobowa pracowników zatrudnionych aktualnie i zwolnionych

·

przebieg zatrudnienia (w poprzednich zakładach i w zakładzie macierzystym z uwzględnieniem historii zajmowanych stanowisk)

·

kartoteka nieobecności

·

automatyczne rozliczanie urlopów

·

kartoteka badań lekarskich

·

kartoteka kursów i szkoleń

·

kartoteka kar, upomnień, nagród i wyróżnień

·

słowniki: stanowisk pracy, jednostek organizacyjnych, wykształceń, tytułów zawodowych, zawodów, rodzajów stażu, rodzajów nieobecności w pracy, stanów cywilnych, sposobów rozwiązania umowy oraz rodzajów dni w kalendarzu

·

kalendarz (generowany automatycznie na każdy rok z uwzględnieniem słownika rodzajów dni)

generator raportów (wydruków):

·

zestawienie pracowników według jednostek organizacyjnych

·

zestawienie pracowników według kategorii zatrudnienia (fizyczni, umysłowi)

·

zestawienie pracowników według płci i wykształcenia

·

zestawienie pracowników według wymiaru zatrudnienia

·

zestawienie pracowników według stażu pracy

·

zestawienie pracowników nagrodzonych lub ukaranych

·

zestawienie pracowników kwalifikujących się do odejścia na emeryturę

·

Istnieje możliwość łączenia poszczególnych zestawień za pomocą poszerzania lub zawężania parametrów przeszukiwania.

WYDAWANIE DRUKÓW I ZAŚWIADCZEŃ:

·

umowa o pracę

·

świadectwa pracy

·

zaświadczenie o zarobkach

·

innych dokumentów definiowanych przez użytkownika

System płac pracowników umysłowych i fizycznych.

WPROWADZANIE I AKTUALIZACJA PODSTAWOWYCH DANYCH O PRACOWNIKU

·

wybrane dane kadrowe

·

dane stałe w sensie płacowym

·

czas pracy w poszczególnych miesiącach

·

ewidencja pożyczek

PRZEGLĄDANIE DANYCH PRACOWNIKA

·

kartoteka zarobkowa

·

wydruk zaświadczeń

LISTY PŁAC

·

automatyczne tworzenie nowej listy

·

automatyczne przeliczanie wygenerowanej listy

·

„ręczna” korekta wartości na sporządzonej liście

·

przeglądanie listy płac

WYDRUKI

·

list płac w różnych formatach

·

zestawienia, podsumowania

REJESTRACJA DANYCH OGÓLNYCH

·

stałe urzędowe

·

tabele procentów dodatków stażowych

·

tabele progresji podatków

·

ilości dni roboczych w poszczególnych miesiącach

·

słownik rodzajów rat

·

kalendarz

FUNKCJE ZAMKNIĘCIA ROKU I MIESIĄCA

PODŁĄCZONY EDYTOR TEKSTU

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM KSIĘGOWYM

·

Sporządzanie noty księgowej

·

Rozdzielnik robocizny

·

Drukowanie not księgowych

·

Eksport noty księgowej w postaci pliku tekstowego do wskazanego katalogu dyskustałego lub dyskietki. Nota może być następnie pobrana przez system FIRMATIC- FK w celu zaksięgowania.

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM “PŁATNIK”
System informowania kierownictwa.

ZESTAWIENIA

·

Bilans na dzień

·

Rachunek wyników

·

Przepływy pieniężne

·

Zestawienie wielkości sprzedaży za dowolny okres

·

Zestawienie wielkości sprzedaży za dowolny okres z wyszczególnieniem wartości Wz-ek dla poszczególnych faktur i wyliczeniem zysku procentowo i kwotowo

·

Zestawienie wielkości sprzedaży za dowolny okres dla dowolnego kontrahenta lub grupy kontrahentów

·

Zestawienie obrazujące wielkość kosztów w układzie rodzajowym dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa

Administrator systemu.

Moduł służący do wspomagania administrowaniem bazą danych i aplikacją realizuje m.in. następujące funkcje:

·

Wydruk parametrów systemu i dokumentacji

·

Definicje drukarek systemowych

·

Definicje przepływu wydruków w systemie

·

Tworzenie użytkowników, nadawanie haseł i uprawnień

·

Grupowe usuwanie dokumentów

·

Transfer danych do baz archiwalnych

·

Eksport i import danych np.Oddziały korzystają z takiej samej aplikacji jak centrala. Przesył danych może się odbywać za pośrednictwem sieci modemowej lub za pomocą dyskietek. Można przesyłać do centrali dane na dowolnym poziomie agregacji (jest to zależne tylko od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i wymagań użytkownika). Program jest standardowo wyposażony w moduł eksportu i importu danych. Można eksportować lub importować dowolny zakres danych za dowolnie wskazany okres. Tylko od użytkownika zależy jaki sposób współpracy z oddziałami zostanie wybrany. Dzięki możliwości logowania się(z zachowaniem praw dostępu i uprawnień) do systemu za pośrednictwem modemu istnieje możliwość bezpośredniej kontroli działalności oddziałów.

·

Dziennik operacji systemowych (zawiera wszelkie dane o tym kto, kiedy i co zrobił w systemie).
Warunki instalacji i wdrożenia systemu FIRMATIC.

1. W okresie wdrażania systemu do eksploatacji oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie objętym oferowanym przez nas oprogramowaniem.

1. Proponujemy sposób eksploatacji systemu, przygotowania organizacyjne.

1. Proponujemy harmonogram wdrożenia dopasowując go do potrzeb i możliwości użytkownika

1. Po podpisaniu umowy licencyjnej, następuje przekazanie systemu w następującej formie: wersja skompilowana programów na dyskietkach, instalacja na dysku serwera, instrukcja użytkownika, dokumentacja systemu zawierająca:

1.1. Dopuszczenie programu do stosowania

1.1. System FIRMATIC - informacje ogólne

1.1. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1.1. Wykaz programów z opisem ich przeznaczenia

1.1. Zasady ochrony danych

1.1. Sposoby właściwego stosowania programów

1.1. Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych (dziennik księgowań)

1.1. Parametry konfiguracyjne

1.1. Struktura bazy danych

1. Szkolenie w zakresie obsługi systemu prowadzimy w ilości niezbędnej do osiągnięcia biegłości technicznej i merytorycznej, na podstawie umowy wdrożeniowej. Szkolenia odbywają się w siedzibie Użytkownika.

1. Dane do systemów wprowadza użytkownik.

1. W okresie wdrożenia Użytkownik otrzymuje nowe wersje systemu wraz z informacjami o dokonanych zmianach. Zmiany w systemie dokonywane są ze względu na zmiany przepisów oraz szeroko rozumianą modernizację oprogramowania (mającą na celu poszerzenie jego zakresu merytorycznego oraz funkcjonalnego).

1. Istnieje możliwość powiązania aktualnie eksploatowanych systemów z naszym za pomocą operacji eksportu i importu zbiorów tekstowych.

1. Administrowanie systemem UNIX oraz/lub FIRMATIC może się odbywać za pośrednictwem modemu telefonicznego lub internetu, co minimalizuje czas reakcji na zgłoszenie awarii praktycznie do kilku minut (czas potrzebny na uzyskanie połączenia).

Powyższy opis nie zawiera wszystkich możliwości systemu, szczegółowych informacji udzieli:

Marek Rzepka tel. (032) 201 16 76, 201 16 77.

e-mail: marek@venco.com.pl

Warunki obsługi posprzedażnej systemu FIRMATIC.

Po zakończeniu trwania umowy wdrożeniowej dotyczącej systemu „FIRMATIC”, proponujemy Państwu wykupienie „Polisy autorskiej”, która uprawnia do:

1. Otrzymywania nowych wersji zakupionych modułów systemu „FIRMATIC” w okresie jednego roku od daty zakupu „Polisy autorskiej”.

2. Korzystania z telefonicznych, telefaksowych oraz e-mail’owych konsultacji w sprawie działania systemu „FIRMATIC”.

3. Bezpłatnego nadzoru autorskiego „on-line” z wykorzystaniem łącz telefonicznych lub internetu. Nadzór „on-line” umożliwia lokalizowanie i usuwanie ewentualnych usterek natychmiast po ich zgłoszeniu przez użytkownika.

4. Korzystania z usług informatycznych, świadczonych przez naszą firmę na zasadach preferencyjnych (terminy, ceny).

Koszt „Polisy autorskiej” wynosi 15% aktualnej wartości licencji na posiadany produkt, przy opłacie jednorazowej lub 20% przy opłacie rozłożonej na 12 rat miesięcznych.

System operacyjny i oprogramowanie narzędziowe.

Proponujemy Państwu zastosowanie systemu operacyjnego LINUX. System ten jest uniwersalnym, wielodostępnym systemem operacyjnym. Nadzoruje on efektywne wykorzystanie zasobów systemowych, takich jak: pamięć operacyjna, dyski, drukarki, terminale i inne przyłączone do jednostki centralnej. Z zasobów tych może korzystać kilkaset osób jednocześnie.

Sercem systemu LINUX są moduły realizujące wielodostęp i wielozadaniowość. Wielodostęp polega na tym, że kilka osób jednocześnie korzysta z tego samego komputera, co pozwala obniżyć koszt mocy obliczeniowej na osobę. Wielozadaniowość pozwala na jednoczesne uruchamianie i wykonywanie kilku programów co podnosi wydajność systemu komputerowego jako całości i poprawia jego wykorzystanie.

Ponieważ LINUX staje się powszechnie akceptowanym, światowym standardem wśród systemów operacyjnych dostępna jest duża ilość oprogramowania w tym standardzie.

Wśród dostępnych obecnie systemów nie ma takiego, który mógłby być alternatywą dla LINUX 'a, traktowanego jako narzędzie do opracowywania i eksploatowania systemów użytkowych z rzeczywistym wielodostępem na mikrokomputerach 32 i 64-bitowych. Można bez większego ryzyka stwierdzić, że system LINUX zachowa swoją dominującą pozycję na rynku mikrokomputerowym bez względu na upowszechnienia komputerów o odmiennej architekturze. Należy również dodać, że dla zakładów przestrzennie rozproszonych system LINUX jest najlepszym rozwiązaniem dającym możliwość tworzenia sieci typu WAN czyli rozległej sieci modemowej.

System LINUX, oraz oprogramowanie narzędziowe.

System operacyjny:

·

System operacyjny LINUX

Oprogramowanie narzędziowe PROGRESS:

·

PROGRESS Workgroup Server wersja 9.x lub 10.x

·

PROGRESS Enterprise Server wersja 9.x lub 10.x


PSC (Progress Software Corporation) oferuje dwa serwery bazy danych:

Workroup i Enterprise

Serwer bazy danych Progress (v.8, v.9, v.10) dostępny jest w dwóch odmianach licencyjnych: Workroup RDBMS i Enterprise RDBMS. Odmiany te zostały zaprojektowane dla różnego rodzaju odbiorców końcowych. Workgroup – dla stosunkowo niewielkich konfiguracji, nie wymagających ciągłego utrzymywania bardzo dużej wydajności przetwarzania, Enterprise – dla tzw. dużych lub jak kto woli krytycznych zastosowań. Różnica w cenie pomiędzy odmianami licencyjnymi wynika z faktu, że Enterprise zawiera dodatkowe bardzo zaawansowane technicznie funkcje (nie występujące w Workgroup i nie potrzebne dla mniejszych zastosowań) umożliwiające efektywną pracę dużych aplikacji.

Serwer Enterprise jest przeznaczony dla aplikacji o następującej charakterystyce:

·

duża ilość jednocześnie pracujących użytkowników

·

duże obciążenie transakcjami

·

ciągły lub prawie ciągły czas pracy (7 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę), z ograniczoną możliwością przerwania pracy na konserwację lub wykonanie operacji administracyjnych

·

wymaganie maksymalnej wydajności i skalowalności przy zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych (RAM, dyski, szybkość CPU)

Serwer Workgroup zaprojektowano dla aplikacji o następującej charakterystyce:

·

stosunkowo mała ilość użytkowników rzędu 25-50

·

niewielkie obciążenie transakcjami

·

wymaganie prostoty administracji i niskiego kosztu serwera bazy danych

·

rozmiar bazy danych praktycznie nie powinien przekraczać 5GB (nie jest to fizyczne ograniczenie, tylko praktyczny wymóg zachowania sensownych czasów dostępu)

W poniższej tabeli zostały przedstawione różnice pomiędzy oboma rodzajami licencji (uwaga cechy oznaczone znakiem (*) nie występują w wersji 7, ponadto dla platformy Novell jest dostępna tylko licencja Workgroup).

Cecha Serwer Enterprise Serwer Workgroup

Optymalizacja wykorzystania czasu procesorów w architekturze wieloprocesorowej (parametr –spin)

Tak

Nie

Procesy optymalizujące operacje dyskowe (APW,BIW,AIW)

Tak

Nie

Efektywna praca z dużymi bazami

Tak

Nie

(*) Możliwość zmiany rozmiaru bloku bazy

Tak

Nie

(*) Tworzenie i obsługa ekstentów bazy wielowolumenowej na partycjach dyskowych typu raw (UNIX)

Tak

Nie

(*) Przełączanie serwera bazy w stan tzw. quiet point (umożliwia kopiowanie plików bazy w trakcie pracy serwera narzędziami systemu operacyjnego)

Tak

Nie

Maksymalna ilość użytkowników jaką można zakupić w danym typie licencji

Nie ma ograniczenia

50


Opis przypadku spolem tychy.

Tychy.20.04.2000

Zintegrowany System Informatyczny FIRMATC

w Społem Tychy sp. z o.o.

Społem Tychy sp. z o.o. jest firmą handlową prowadzącą działalność gospodarczą

w następujących dziedzinach :

sprzedaż detaliczna w 35 sklepach spożywczych;

sprzedaż detaliczna w 4 sklepach przemysłowych;

sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych;

produkcja i sprzedaż wyrobów piekarskich i ciastkarskich;

restauracja;

wynajem lokali użytkowych.

Podstawowym celem Firmy jest utrzymanie już osiągniętej dobrej pozycji w dziedzinie handlu. Sprzedaż nasza stanowi obecnie około 25% ogólnej sprzedaży żywności i artykułów gospodarstwa domowego na rynku lokalnym.

W ostatnich latach Zarząd Firmy stawiał pracownikom różnych służb nowe wymagania.

Aby sprostać niektórym z tych wymagań intensywnie modyfikowano działające w firmie

oprogramowanie. Programy funkcjonujące w firmie były pojedynczymi modułami współpracującymi ze sobą na zasadzie przekazywania danych z jednego programu do drugiego. I tak prawie wszystkie programy dostosowano do pracy sieciowej. Opracowano współpracę programów do fakturowania

działających w zakładach produkcyjnych i w hurtowni z systemem działającym w Pionie Ekonomicz-

no-Finansowym, opracowano komputerową obróbkę wyciągów bankowych, raportów kasowych

(z hurtu, z produkcji, kasę centralną). Wszystkie te prace usprawniły działanie całego systemu.

Jednak wobec tego, że programy działające w naszej firmie powstawały przez okres prawie 10 lat,

a źródła ich pochodzenia były różne, to dalsze ich integrowanie było już właściwie niemożliwe.

Zarząd podjął więc decyzję o zmianie systemu informatycznego w firmie.

Rozpoczęła się żmudna praca badania rynku informatycznego i zapoznawania się z rozwiązaniami

różnych firm i systemów. Wbrew pozorom niełatwo jest znaleźć firmę informatyczną, która miałaby

doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w firmach o podobnym charakterze jak

nasza czyli Społem. Największymi problemami dla badanych firm była :

ogromna ilość dokumentów wchodzących do systemu,

urządzenia fiskalne,

rozczłonkowanie firmy na tak liczne komórki (w sumie niewielkie oddziały-sklepy)

różnorodność branż (hurt, produkcja ,detal ,usługi)

różnorodna baza towarowa.

Wiele firm po zapoznaniu się ze strukturą naszej firmy i wymaganiami stawianymi nowemu oprogramowaniu od razu podejmowała decyzję o wycofaniu swojej oferty.

W końcu zdecydowano, że firma Venco S.C. z Katowic zajmie się w naszej firmie wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego o handlowej nazwie FIRMATIC.

Zarząd firmy podjął decyzję o takim wdrożeniu mając na uwadze kompleksowe usprawnienie działania firmy. Umowa na wdrożenie została podpisana w listopadzie 1997 r.

Po podpisaniu umowy Zarząd Firmy powołał zespół wdrożeniowy, w skład którego weszły osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych działów, które dobrze znały istniejący obieg informacji (przynajmniej na pewnym odcinku) i orientowały się w systemie obróbki dokumentów.

W pierwszym okresie wdrożenia wszystkie moduły systemu Firmatic były szczegółowo analizowane przez zespół wdrożeniowy. W tym czasie powstawała lista koniecznych zmian, które wynikały ze specyfiki i potrzeb naszej firmy. Był to okres intensywnej współpracy z firmą Venco. Potem rozpoczął się okres poświęcony parametryzowaniu i konfigurowaniu systemu.

Należało określić:

plan kont

rodzaje dokumentów, ich symbolikę i sposoby księgowań

kartotekę kontrahentów

katalog towarów i usług

symbolikę komórek organizacyjnych

kształty wydruków podstawowych, itp.

Należy tutaj nadmienić, że znaczna część danych została do systemu Firmatic zaimportowana

z działających w naszej Firmie programów (katalog kontrahentów, towarów, stan rozrachunków

z kontrahentami).

W naszej firmie istnieje trudność wynikająca z rozczłonkowania na wiele małych komórek -

- placówek detalicznych, gdzie pracują kasy fiskalne, które nakładają na nas pewne

ograniczenia. Ponieważ zdecydowanie w naszej firmie panuje przekonanie, że tylko jednolity

i kontrolowany cennik dla całej firmy zapewni właściwe zarządzanie asortymentem i cenami,

to konieczne było już na wstępie ustalenie sposobu budowania tego cennika i dalszej jego obsługi.

Centralny cennik nakłada na użytkowników systemu bardzo dużą dyscyplinę.

Tylko użytkownicy

z odpowiednim uprawnieniem mogą ten cennik budować i innym użytkownikom tylko udostępniać.

Podobnie miała się rzecz z kartoteką kontrahentów, ale tutaj problem był mniejszy, gdyż w naszej

firmie funkcjonowała pełna kartoteka kontrahentów, która tylko wymagała uporządkowania.

Już we wstępnym okresie wdrożenia Zarząd musiał podjąć wiele decyzji dotyczących organizacji

pracy w nowym systemie. Analizując poszczególne stanowiska pracy, zakres obowiązków

poszczególnych pracowników zmienił się. Istotnie zmieniła się organizacja pracy w hurtowni

i w dziale handlu.

Wszyscy zaangażowani w proces wdrożenia zdawali sobie sprawę z tego, że nie można pozwolić sobie na zbytnie rozciągnięcie wdrożenia w czasie. Przy zbyt powolnym tempie prac umowa na wprowadzenie takiego systemu dla obydwu stron (naszej firmy i firmy Venco ) stałaby się nieopłacalna i kłopotliwa (inflacja, terminy ustalone w umowie). A poza tym w warunkach polskich tak szybko następują zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji firmy, że po dłuższym czasie już założenia wstępne do systemu byłyby nieaktualne.

W dniu 01.09.1998 r. system Firmatic uruchomiono jednocześnie w Centrali i Hurtowni.

W październiku 1999r. system Firmatic został zastosowany w placówce detalicznej Nasz Dom.

Początkowy okres funkcjonowania nowego systemu wymagał maksymalnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych: zarządu firmy, pracowników szczebla kierowniczego i szeregowych pracowników.

System Firmatic obejmuje swoim zakresem ewidencję dokumentów magazynowych, handlowych, kasowych, bankowych i księgowych. Jest systemem w dużej mierze sparametryzowanym, pozwalającym na automatyzację wielu operacji rozliczeniowo-księgowych.

System Firmatic w naszej Firmie współpracuje z następującymi urządzeniami:

drukarkami paragonów fiskalnych FP-600;

systemem kasowym ADS-53 Anker;

waga DIGI;

drukarka cenówek Datamax.

W przyszłości planujemy współpracę systemu z kasami fiskalnymi ADS Anker 34.3220.

W obecnej chwili transmisja danych między trzema lokalizacjami (Centrala, Hurtownia, Nasz Dom) odbywa się po łączach ISDN-owych. Aktualnie trwają prace mające na celu doprowadzenie do pracy na centralnym serwerze w oparciu o dzierżawione łącza cyfrowe.

Efektem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Firmatic jest:

Ujednolicenie zapisów w bazach danych systemu.

Z tego powodu, że całość firmy jest obsługiwana przez jeden system

wszystkie zapisy w bazie są w jednym określonym formacie.

Zwiększenie szybkości przepływu informacji.

Po wdrożeniu takiego systemu odpadł problem współpracy programów czy też

przekazywania danych z jednego programu do drugiego. Wprowadzona informacja

jest od razu widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy mają prawo z niej korzystać.

Ciągłość aktualizowania stanu księgowego firmy.

Każda wprowadzona do systemu informacja od razu wpływa na stan księgowy firmy.

W każdej chwili można uzyskać informacje o saldach poszczególnych kont.

W systemie nie wykonuje się żadnych czynności związanych z zakończeniem

okresu obliczeniowego.

Bieżące prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.

Każda operacja finansowa, zakup, sprzedaż, zapłata zobowiązania, wpływ należności

od razu po wprowadzeniu wpływa na saldo rozliczenia z kontrahentem.

Uzyskanie całkowitej spójności informacji wychodzących z systemu informatycznego.

Ponieważ wszystkie zestawienia wychodzące z systemu opierają się na danych

z jednej bazy to informacje te na pewno są zgodne i jednoznaczne.

Zmniejszenie ilości dokumentów.

Znacznie zmniejszyła się ilość dokumentów związanych z obróbką dokumentów

źródłowych(faktury zakupu, faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe).

Poprawa obsługi kontrahentów.

W każdej chwili można precyzyjnie określić stan rozliczeń z kontrahentami.

Centralne zarządzanie asortymentem i cenami.

W systemie funkcjonuje centralny spis towarów.

Pozwala to na centralne

sterowanie asortymentem i cenami towarów.

Utrzymanie poufności pewnych danych.

Informacje w systemie są dostępne w oparciu o uprawnienia nadane poszczególnym

użytkownikom.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są na taśmy streamera. Może to się odbywać

kilka razy w ciągu dnia, nie przeszkadzając w normalnej pracy operatorów.

Następnym etapem informatyzacji firmy będzie wdrażanie systemu Firmatic w kolejnych placówkach detalicznych. Proces ten na pewno będzie rozłożony na kilka lat. W roku bieżącym 2000 system Firmatic zostanie wdrożony w naszej największej placówce detalicznej A-Z.

Obecnie w 2000 roku jako firma jesteśmy zdania, że decyzja o wdrożeniu systemu Firmatic była słuszną decyzją. Firmatic jest systemem spełniającym nasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie on udoskonalany i wyposażany w nowe funkcje poprawiające jego sprawność i niezawodność.

opis_systemu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/17 19:15 przez stacho